5 kwietnia 2018

USŁUGI PROINNOWACYJNE

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, chcących opracować i wdrożyć nowe produkty lub usługi Zespół Transferu Technologii i Innowacji zaprasza do skorzystania z bogatej, stale poszerzanej oferty usług proinnowacyjnych, składających się z usług doradczych w zakresie innowacjioraz usług wsparcia innowacji.

Świadczone przez Akredytowane Ośrodki Instytucje Otoczenia Biznesu dofinansowane usługi proinnowacyjne mają przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenieinnowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym oraz/lub metod marketingowychi/luborganizacyjnych.

Usługi świadczone są zarówno przez członków zespołu, jak i dobranych wspólnie z Państwem ekspertów.

W ramach Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy mogą uzyskaćdo 70 % dofinansowania na usługi proinnowacyjne oraz koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej:

USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE INNOWACJI:

 • wdrażanie innowacji:
  • analiza alternatywnych ścieżek rozwoju,
  • opracowanie szczegółowego modelu finansowego,
  • identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii,
  • poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii,
  • wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej,
  • wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii,
  • wsparcie w przygotowaniu umowy,
  • opracowanie szczegółowego planu wdrożenia,
  • analiza ryzyka wdrożenia,
  • wsparcie we wdrożeniu rozwiązania.
 • badania i rozwój:
  • analizy, ekspertyzy w zakresie prac badawczo-rozwojowych,
  • wsparcie naukowe w zakresie opracowania nowych lub ulepszonych technologii, produktów lub usług.
 • projektowanie i wdrażanie:
  • procesów produkcyjnych,
  • maszyn, urządzeń, linii technologicznych,
  • systemów sterowania,
  • rozwiązań IT.
 • ochrona wartości niematerialnych i prawnych:
  • badania patentowe,
  • opisy wynalazków i wzorów użytkowych,
  • dokumentacje zgłoszeniowe,
  • zarządzanie własnością intelektualną.
 • ochrona środowiska:
  • opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska (pozwoleń, zgłoszeń, raportów itp.) niezbędnej do wdrożenia innowacji.

USŁUGI WSPARCIA INNOWACJI:

 • Laboratorium Wzorcujące:
  • wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych, czujnikowych, mikrometrycznych, wzorców i sprawdzianów, kątomierzy itp.
 • Prototypownia:
  • pomiary i skanowanie 3D,
  • drukowanie 3D,
  • pomiary maszyną współrzędnościową,
  • obróbka skrawaniem w 5 osiach,
  • pomiary chropowatości.
 • Inkubator Nowych Technologii:
  • udostępnianie przestrzeni biurowych, produkcyjnych oraz sal konferencyjnych znajdujących się w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1 i IN-TECH 2.

KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z WDROŻENIEM INNOWACJI TECHNOLOGICZNEJ :

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałychinnych niż grunty oraz nieruchomości,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • spłata rat kapitału środków trwałych.