Innowacje w budownictwie – kluczowy sektor gospodarki światowej

Sektor budowlany i poziom jego zaawansowania jest jednym z głównych wskaźników rozwoju kraju, ponieważ wpływa na pozostałe sektory. Na przykład dobra sieć infrastruktury (poczty, koleje, drogi itp.) jest konieczna, aby nie rosły koszty logistyczne sektora handlu detalicznego, dobre zakłady wytwarzające energię elektryczną są potrzebne, aby pokryć zapotrzebowanie kraju po jak najniższych kosztach, dobre techniki budowlane są potrzebne do realizacji projektów górniczych przy rozsądnym budżecie itp.

Sektor budownictwa i infrastruktury jest ponadto jednym z sektorów przemysłu, w którym na całym świecie dokonuje się najwięcej transakcji finansowych (3 % światowego PKB, co odpowiada 2 bilionom dolarów amerykańskich) i w którym zatrudnionych jest 7 % światowej siły roboczej. Niektóre z krajów o najwyższym wzroście gospodarczym inwestują obecnie wysoki odsetek swojego PKB w infrastrukturę, jak Chiny (20%) czy Indie (6%).

Dlatego znaczenie budownictwa na poziomie globalnym jest bezdyskusyjne, a jego efekt mnożnikowy z innymi branżami łańcucha oraz zdolność do generowania nowych miejsc pracy są tego przykładem. Dlatego musi to być priorytetowy sektor, z wykorzystanymi najnowszymi technologiami i innowacjami, stosujący praktyki Przemysłu 4.0 i opracowujący nowe materiały, zmniejszający swój wpływ na środowisko, obniżający koszty i zwiększający wydajność.

Największe negatywne oddziaływania sektora budowlanego związane jest głównie z przekształcaną przez niego przestrzenią, wyczerpywaniem zasobów nieodnawialnych przy wydobyciu surowców, emisją zanieczyszczeń oraz składowaniem odpadów. Na każdy m2 wybudowanego budynku mieszkalnego potrzeba ponad 2 tony surowców, ilość energii związana z produkcją materiałów, z których zbudowany jest dom może wynosić około jednej trzeciej zużycia energii przez rodzinę przez okres 50 lat, a produkcja odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekracza jedną tonę na mieszkańca rocznie.

Sektor budowlany, świadomy swojego znaczenia w społeczeństwie jako sektor bazowy dla innych, stale rozwija innowacje i poszukuje nowych rozwiązań. Innowacje te koncentrują się głównie na wpływie na środowisko, poprawie produkcji i redukcji kosztów. W tym zakresie budownictwo modułowe i zintegrowana produkcja budynków odgrywają niewątpliwie coraz większą rolę na całym świecie. W Szwecji na przykład, 84% budowanych domów jednorodzinnych wykorzystuje elementy prefabrykowane.

Back To Top